Cáp 4 lõi có gia cường của teasung – Cáp mạng, cáp điện thoại